Banes Motor České Budějovice

PRAVIDLA PŘESTÁVKOVÉ SOUTĚŽE "VYSTŘEL SI SVŮJ MERCEDES"


1. Název soutěže:

„Přestávková soutěž“ je spotřebitelská soutěž určená pro návštěvníky hokejových zápasů HC MOTOR České Budějovice na území České republiky (dále jen Zápasy). V rámci této spotřebitelské soutěže je vybrán přesně daný počet návštěvníků daného zápasu (dále jen Soutěžící), který je vyzván ke střele na bránu o cenu od partnera klubu. (dále jen Výhra) Účast v této spotřebitelské soutěži je dobrovolná. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně a v plném rozsahu stanoví pravidla spotřebitelské soutěže (dále jen Soutěž).

2. Pořadatel Soutěže:

Pořadatelem Soutěže je společnost CBH2013 a. s., se sídlem Stupkova 1443/3, 170 00 Praha, IČO: 27596338, zapsaná u Městského soudu v Praze odd. B, č. vl. 11085 (dále jen Pořadatel).

3. Doba konání Soutěže:

Soutěž probíhá na vybraných hokejových zápasech HC Motor České Budějovice. (dále jen Zápasy)

4. Podmínky účasti v Soutěži:

Soutěžícím může být pouze fyzická osoba starší 18 let, či osoba mladší, ale v doprovodu osoby starší 18 let, která dodrží veškerá pravidla Soutěže (dále jen Soutěžící).

5. Účast v Soutěži – zapojení do Soutěže:

Soutěžící se zapojí do Soutěže tak, že se stane návštěvníkem jednoho ze zápasu HC Motor České Budějovice.

6. Výběr hráčů

Pravidla výběru hráče o výhru: Každý, kdo si zakoupí hokejový zpravodaj „Hokejklub“ pro dané utkání. A zároveň je vylosován Pořadatelem.

7. Hra

Úkolem soutěžícího – hráče je střela hokejovou holí a trefit se hokejovým pukem do brány z určené vzdálenosti do otvoru v bráně.

8. Popis Výhry, informování výherců, předání Výher

V každém utkání se soutěží o výhru od partnera klubu. Soutěžící se o své výhře/nevýhře dozví ihned po splnění dovednostního úkolu = střely do brány.


9. Kontaktní informace:

E-mailová adresa pro dotazy k Soutěži: klub@hcmotor.cz

10. Další podmínky Soutěže:

Soutěžící nejsou oprávněni požadovat místo Výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel není vůči Soutěžícím jinak zavázán a Soutěžící nemají nárok na jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Pořadatel neodpovídá za plnění dodávaná třetími stranami. Podmínky dodání a záruky zboží či služeb získaných v rámci Soutěže se řídí podmínkami jejich dodavatelů, kteří také vyřizují případné reklamace.

Výhra není právě vymahatelná. Výše výher nepodléhá dani z příjmu.

Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci ani rodinní příslušníci společnosti Milan Král a.s. a CBH2013 a.s.

Partner soutěže Milan Král a.s. má výhradní právo určit typ vozu a termín, kdy k předání vozu výherci proběhne.

O jakýchkoliv reklamacích či jiných námitkách rozhoduje Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení a bez náhrady změnit Dobu trvání Soutěže, Soutěž odložit, přerušit, anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla kromě části pravidel týkající se jakkoliv ochrany osobních údajů, a to po celou Dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou vždy k dispozici platná a úplná pravidla. Právo Pořadatele ukončit Soutěž se týká především (nikoli však výlučně) případů, ve kterých z jakýchkoliv důvodů není možné pokračovat podle plánu, např. z důvodu zásahu vyšší moci či nefunkčnosti informačních technologií, které jsou pro konání potřebné nebo z jiných technických, organizačních či právních důvodů, které by mohly ovlivnit správu, bezpečnost, integritu a normální a řádný průběh Soutěže a/nebo pokud není možné v Soutěži pokračovat kvůli napadení počítačů viry, falšování, neoprávněné intervenci, podvodu, technickému selhání nebo z jiných důvodů, které jsou mimo kontrolu Pořadatele a které naruší či ohrozí bezpečnost správy, férovost, integritu a řádný průběh Soutěže.

Pokud dojde v souvislosti s předáním Výhry k mimořádné, nepředvídatelné a neodvratitelné překážce vzniklé nezávisle na vůli Pořadatele (tzv. zásah vyšší moci), kvůli které nebude možné zajistit předání Výhry, nemá Výherce nárok na předání další náhradní Výhry. Mezi zásahy vyšší moci patří například působení přírodních živlů, nenadálá změna bezpečnostní situace atd.

Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se Soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze soutěžících ze Soutěže, pokud by takový Soutěžící porušoval její pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout. Případné námitky proti průběhu Soutěže se zasílají písemně na poštovní adresu Pořadatele uvedenou v těchto pravidlech, a to do tří pracovních dnů od ukončení Soutěže (námitky podané později nebudou brány v potaz). Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.

Úplné znění pravidel je k dispozici na webových stránkách soutěže na www.hcmotor.cz, jakož i v sídle Pořadatele. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se Soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci Soutěže za jediná, úplná, konečná a závazná.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s účastí v soutěži (dále viz Návštěvní řád) a s nesprávným užíváním Výher.

Pravidla Soutěže respektují právní řád České republiky.

Účastí v Soutěži vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly Soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Výhry v soutěži není možné vymáhat soudní cestou ani alternativně plnit v peněžní hodnotě. Všechny nepřevzaté a neověřené Výhry propadají ve prospěch Pořadatele.

Tato pravidla vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 1. 9. 2022.

Pravidla soutěže „Získej vůz Mercedes-Benz pro svého oblíbeného hráče

 • Soutěž probíhá během sezóny extraligy ledního hokeje 2022/2023. Po skončení účasti klubu HC Motor České Budějovice v extraligové soutěži končí i tato soutěž.
 • Soutěže se může účastnit každý, kdo na webových stránkách klubu HC Motor České Budějovice udělí po každém zápase hodnocení jednotlivým hráčům.
 • Udělit hodnocení je potřeba v souladu s pravidly klubu HC Motor České Budějovice.
 • Na konci soutěže bude učený nejpopulárnější hráč týmu HC Motor České Budějovice, podle celosezónního hodnocení, a jako odměnu získá zapůjčení osobního automobilu na dovolenou (14 dnů bez limitu nájezdu kilometrů) od partnera soutěže, společnosti Milan Král a.s.
 • Stanovení typu vozu a data předání vozu je právem partnera soutěže, společnosti Milan Král a.s.

Pravidla soutěže „Vyhraj s námi prima ceny od MILAN KRÁL GROUP

 • Soutěž probíhá během sezóny extraligy ledního hokeje 2022/2023, a to po celou dobu, po kterou bude tým HC Motor České Budějovice aktivně hrát a soutěžit. Po skončení účasti klubu HC Motor České Budějovice v extraligové soutěži končí i tato soutěž.
 • Soutěže se může zúčastnit každý, kdo načte QR kód na vystaveném a řádně označeném vozidle skupiny MILAN KRÁL GROUP před Budvar Arénou, zaregistruje se v uvedeném formuláři pod QR kódem a správně odpoví na uvedenou otázku.
 • Každý soutěžící se může soutěže účastnit opakovaně, a to po celou dobu trvání soutěže.
 • Správné odpovědi budou každý měsíc slosovány a 10 vítězů obdrží od partnera soutěže, skupiny MILAN KRÁL GROUP, náhodně vybrané ceny, jako jsou trička, čepice apod.
 • Před Vánoci a na konci hokejové sezóny 2022/2013 pak budou všichni účastníci starší 18 let znovu slosováni a výherce získá zapůjčení osobního automobilu na víkend.
 • Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci partnera soutěže, skupiny MILAN KRÁL GROUP.
 • Stanovení typu vozu a data předání vozu je právem partnera soutěže, skupiny MILAN KRÁL GROUP.