Banes Motor České Budějovice

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

sportovního zařízení Budvar aréna, F. A. Gerstnera 7/8, 370 01 České Budějovice, vydaný v souladu s § 7a odst. 1 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů

1.  Obecná ustanovení

a)  Tento Návštěvní řád je směrnice vyhlášená provozovatelem sportovního zařízení Budvar aréna, F. A. Gerstnera 7/8, 37001 České Budějovice (dále jen „sportovní zařízení či hala“), kterým je Sportovní zařízení města České Budějovice, příspěvková organizace, se sídlem F. A. Gerstnera 7/8, 370 01 České Budějovice (dále jen „provozovatel“).

b)  Návštěvní řád vychází z Licenčního řádu pro účast v ELH ČR ledního hokeje vydaného Českým svazem ledního hokeje (dále jen „ČSLH“).

c)  Návštěvní řád určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků vstupujících do haly a používajících její zařízení v době konání sportovního podniku či akce pořádané CBH Hokej 2013 s.r.o. (dále jen „HC MOTOR České Budějovice nebo klub“) či z jeho pověření jinou osobou (dále jen „pořadatel“).

d)  Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti, zdraví a majetku v hale, včetně zařízení k němu náležejícím, a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu všech sportovních podniků a akcí, které bude ve sportovním zařízení uskutečňovat pořadatel.

e)  Cílem návštěvního řádu sportovního zařízení je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry.

f)  Vstupem do areálu haly návštěvník prohlašuje, že se seznámil s aktuálním zněním návštěvního řádu, jeho obsah bere na vědomí, a zavazuje se jej vždy bezvýhradně dodržovat. Současně se návštěvníci zavazují dodržovat pokyny pracovníků pořadatele.

2.  Sportovní zařízení (hala)

a)  Sportovní zařízení slouží veřejnosti přednostně ke sledování hokejových utkání, a o způsobu jejího využití rozhoduje výlučně jeho majitel Statutární město České Budějovice.

b)  Veřejnost může do areálu haly vstupovat pouze se souhlasem pořadatele, pouze v čase stanoveném tímto návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím pořadatele, a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem.

c)  Kromě pořadatele je v jeho zastoupení oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba či agentura, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie České republiky a Městská policie (dále souhrnně též jen „policie“).

3.  Vstup do haly a pobyt v hale

a)  V hale mohou pobývat pouze osoby, které se u vstupu prokáží platnou vstupenkou či jiným opravňujícím průkazem, nebo osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem.

b)  Každá osoba uvnitř haly má povinnost kdykoliv v průběhu sportovního podniku či akce na žádost pořadatele, jakož i policie, prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu v hale, nebude do haly vpuštěn nebo bude z haly vykázán či vyveden.

c)  Hala je zpřístupněna pro veřejnost vždy nejméně jednu hodinu před zahájením akce do uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno provozovatelem či pořadatelem z organizačních důvodů jinak.

d)  Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo (případně jen sektor) uvedené na jeho vstupence pro danou akci a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatele, případně příslušníků policie.

e)  Pořadatel je oprávněn před zahájením sportovního podniku či akce u vchodů do haly umístit z důvodu usnadnění a urychlení kontroly vstupujících osob mobilní zábrany, které budou vždy po zahájení pořadatelem demontovány a odneseny.

f)  Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatele, jakož i policie, zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Uvedené stejně platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce.

g)  Vstupem do haly návštěvník vyjadřuje souhlas s využitím své podobizny pro komerční účely, a to v souladu s platným občanským zákoníkem.

h)  Kdykoliv během pobytu na zimním stadionu mohou být pořizovány fotografie, obrazové, obrazově zvukové a zvukové záznamy návštěvníků, protože zimní stadion je monitorován kamerovým systémem.

i)  Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se ve sportovním zařízení, ztrácejí oprávnění k pobytu v hale a mohou být pořadatelem, případně též příslušníky policie kdykoliv vykázáni či vyvedeni z prostor sportovního zařízení. Odmítnuté osoby či osoby vykázané nebo vyvedené nemají nárok na vrácení vstupného.

4.  Vstupní kontrola

a)  Každý návštěvník je při vstupu do haly povinen bez vyžádání ukázat a na výzvu vydat ke kontrole pořadateli svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz ke vstupu do haly.

b)  Do prostoru areálu haly je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost (a odpovídající zázemí) osob pobývajících v areálu haly nebo samotný areál sportovního zařízení. O zákazu vnášet takové předměty do areálu haly je z pověření provozovatele sportovního zařízení oprávněn rozhodovat pořadatel, případně v jednotlivých a výjimečných případech majitel haly. Každý návštěvník haly je na žádost pořadatele povinen pořadateli umožnit nahlédnout i do zavazadel vnášených do haly. Ke kontrole osob a k využití tohoto oprávnění je pořadatel oprávněn využít technických prostředků.

c)  Do prostor haly nebudou vpuštěny osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. K využití tohoto oprávnění je pořadatel oprávněn využít technických prostředků.

d)  Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. ke vstupu do haly či k pobytu v hale, nebude umožněn vstup do haly či další pobyt v hale. Totéž platí i pro osoby, kterým byl v České republice zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadového chování na obdobných akcích. Odmítnuté či vykázané osoby nemají nárok na vrácení vstupného.

e)  Pořadatel má právo požadovat po divákovi, aby při vstupu na stadion prokázal svoji totožnost a údaje takto zjištěné systematicky využíval v případech porušení návštěvního řádu.

5.  Chování v hale

a)  Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru haly tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení haly a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru nepřiměřenou okolnostem průběhu sportovního podniku či akce, která v hale právě probíhá.

b)  Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořadatele, jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.

c)  Návštěvníci haly jsou povinni při svém pobytu v hale respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoliv projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání, z prostoru haly bez předchozího napomenutí pořadatelem či policií okamžitě vyveden bez nároku na vrácení vstupného.

d)  Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.

e)  Hala a její okolí je z bezpečnostních důvodů monitorována kamerovým systémem.

6.  Zákazy

a)  Návštěvníkům je bez výslovného předchozího souhlasu pořadatele zakázáno vnášet do haly zejména následující předměty:

·  rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,

·  zbraně jakéhokoliv druhu (veškeré předměty, které by mohly být použity jako zbraň),

·  spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,

·  předměty, které jsou vyrobeny z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,

·  neskládané předměty,

·  jakoukoliv pyrotechniku,

·  mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,

·  alkoholické nápoje a drogy jakéhokoliv druhu,

·  zvířata, laser ukazovátko, kufry, velké tašky, objemné batohy,

·  fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu s výjimkou výslovně uděleného předchozího souhlasu provozovatele haly.

b)  Dále je návštěvníkům zakázáno:

·  vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující projevy, slogany či zobrazení,

·  vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny,

·  házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,

·  jakkoliv manipulovat s otevřeným ohněm, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj, světlice či jinou pyrotechniku,

·  ničit zařízení a vybavení haly, bez předchozího povolení provozovatele prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující či jinak parazitující na dobrém jménu HC MOTOR České Budějovice, popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty,

·  konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat halu jinou cestou, zejména odhazováním věcí,

·  jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové či obrazové záznamy jak v prostoru haly, tak z průběhu akce,

·  překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu,

·  zakrývat si obličej způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím identifikaci osoby.

c)  Pořadatel je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena.

d)  V prostoru haly platí přísný zákaz kouření, který se vztahuje i na elektronické cigarety.

e)  Provozovatel haly či nájemce haly je oprávněn po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, vydání věci, kterou byla způsobená škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán a dále též pokutu v maximální výši 50.000,- Kč, dle závažnosti porušení stanovených povinností a v této souvislosti způsobených škodních následků.

f)  Majitel, provozovatel či nájemce sportovního zařízení je v zájmu zajištění bezpečnosti a pořádku na sportovních akcích pořádaných na zimním stadionurovněž oprávněn každému, kdo poruší principy tohoto návštěvního řádu, nebo výše uvedené zákazy či omezení, zakázat vstup na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též na dobu neurčitou vstup do sportovního zařízení. Osoby, kterým byl vstup do zařízení na základě předchozího jednání či chování v rozporu s návštěvním řádem zakázán, nemají nárok na vrácení vstupného.

7.  Místnost pro uskladnění věcí

Pořadatel si vyhrazuje právo provádět nepravidelné kontroly v místnosti určené pro uskladnění věcí fanoušků HC MOTOR České Budějovice. Cílem kontroly je zamezit uskladnění věcí a předmětů se zákazem vnášet je do haly.

Před provedením kontroly je pořadatel povinen vyrozumět zástupce fanoušků a současně jej vyzve, aby se v termín určený pořadatelem (datum a čas kontroly) dostavil k provedení kontroly místnosti. V případě, že se zástupce fanoušků k provedení kontroly nedostaví, je pořadatel oprávněn tuto uskutečnit i bez přítomnosti zástupce(ů) fanoušků.

8.  Odpovědnost za škody

Vstup a užívání haly uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. Úrazy a škody je návštěvník povinen neprodleně nahlásit pořadateli. HC MOTOR České Budějovice odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.

9.  Prodej a reklama

Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů jakož i skladování předmětů uvnitř sportovního zařízení je povoleno jen s výslovným písemným souhlasem provozovatele.

10.  Jednání proti právním předpisům, dobrým mravům a veřejnému pořádku

a)  Osoby, které poruší ustanovení návštěvního řádu, mohou být pořadatelem či policí bez náhrady na vstupu nevpuštěny do haly, vyvedeny z haly, či postihnuty zabavením nevhodného předmětu a postihnuty zákazem vstupu do haly. Totéž platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a vznikne-li podezření z trestného jednání nebo přestupku.

b)  V případech, kdy osoby poruší návštěvní řád v době konání sportovního podniku v hale soupeře, jíž se účastní HC MOTOR České Budějovice (např. tzv. „utkání venku“) a HC MOTOR České Budějovice bude povinen uhradit sankci uloženou mu řídícím orgánem soutěže za chování těchto osob a porušení návštěvního řádu, je pořadatel oprávněn zakázat těmto osobám vstup do haly na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též na dobu neurčitou.

c)  Klub je oprávněn zpracovávat osobní údaje návštěvníků i bez jejich výslovného souhlasu, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů klubu, a to za účelem zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku na zimních stadionech a zamezení vstupu na zimní stadiony osobám, které se dopouštějí na zimních stadionech či v obdobných zařízeních porušování návštěvních řádů či jiného protiprávního jednání.

d)  Klubu je oprávněn předávat tyto osobní údaje za stejným účelem třetím osobám, a to zejména ČSLH a dalším klubům, jakož i dalším správcům.

e)  Zpracováním osobních údajů se pro tyto účely rozumí zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa místa pobytu, číslo dokladu totožnosti, fotografie, obrazové, obrazově zvukové či zvukové záznamy, popis jednání, které je považováno za jednání v rozporu s návštěvním řádem či za jednání protiprávní z jiného důvodu, a údaje o přijatých opatřeních a uložených trestech.

f)  Opatření podle písm a) a b) vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti pořadateli dané akce.

g)  Práva provozovatele stanovit další povinnosti či udělit příslušné pokyny zůstávají nedotčena.

11.  Důležité informace

a)  PRVNÍ POMOC

-  Pořadatel akce zajišťuje pro návštěvníky první pomoc,

-  zdravotníci jsou viditelně označeni, a

-  zdravotníci mají svá stanoviště, ale i pravidelně prochází mezi diváky, v případě potřeby ošetření jsou návštěvníci oprávněni kontaktovat zdravotníky přímo, nebo požádat o pomoc nejbližšího pracovníka pořadatelské a bezpečnostní služby.

b)  DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

-  Městská policie České Budějovice 156

-  Tísňové volání 112

-  Policie ČR 158

-  Záchranná zdravotní služba 155

-  Hasiči 150

12.  Účinnost

Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 01. 05. 2020.

V Českých Budějovicích dne: 

   

Za provozovatele: Ing. Tomáš Novák, ředitele příspěvkové organizace

   

Za pořadatele: Petr Sailer, provozní ředitel CBH2013 a.s.